ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ค่ะ
 
 


จ่าสิบโทบรรจง ยะดอนใจ
ปลัด อบต.


นายสุชาติ ผาแสนเถิน
รองปลัด อบต.
 
 


นายสรอรรฆ ก๋องปู่
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวเมธาวี ใจจ๋าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางนาฏวลี คำแหงพล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางเพชรรัตน์ เปรมใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวชัญญา เชียงคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.